2 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Ted Cruz(R)Texas9.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922260
Tim Scott(R)South Carolina9.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211