U.S. Congress

Senators from Red States


46 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar Alexander(R)Tennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
John Barrasso(R)Wyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy Blunt(R)Missouri9.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman(R)Arkansas9.9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Shelley Moore Capito(R)West Virginia5.9      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Bill Cassidy(R)Louisiana5.9      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel Coats(R)Indiana31.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom Coburn(R)Oklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran(R)Mississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Bob Corker(R)Tennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John Cornyn(R)Texas18      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom Cotton(R)Arkansas5.9      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike Crapo(R)Idaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted Cruz(R)Texas7.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Steve Daines(R)Montana5.9      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Joe Donnelly(D)Indiana7.9      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Mike Enzi(R)Wyoming23.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Deb Fischer(R)Nebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff Flake(R)Arizona7.9      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Lindsey Graham(R)South Carolina17.9      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Orrin Hatch(R)Utah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Heidi Heitkamp(D)North Dakota7.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
John Hoeven(R)North Dakota9.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James Inhofe(R)Oklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson(R)Georgia15.9      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Mike Lee(R)Utah9.9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Joe Manchin(D)West Virginia10      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
John McCain(R)Arizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Claire McCaskill(D)Missouri13.9      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Mitch McConnell(R)Kentucky35.9      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541169
Jerry Moran(R)Kansas9.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa Murkowski(R)Alaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand Paul(R)Kentucky9.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David Perdue(R)Georgia5.9      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Jim Risch(R)Idaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat Roberts(R)Kansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mitt Romney(R)Utah1.9      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Mike Rounds(R)South Dakota5.9      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Ben Sasse(R)Nebraska5.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim Scott(R)South Carolina7.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard Shelby(R)Alabama33.9      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Dan Sullivan(R)Alaska5.9      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Jon Tester(D)Montana13.9      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
John Thune(R)South Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
David Vitter(R)Louisiana15.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger Wicker(R)Mississippi12.9      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532