U.S. Congress

Senators from Western United States


28 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
John Barrasso(R)Wyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Michael Bennet(D)Colorado11.8      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
Barbara Boxer(D)California27.9      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Maria Cantwell(D)Washington19.9      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Mike Crapo(R)Idaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Steve Daines(R)Montana5.9      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike Enzi(R)Wyoming23.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Dianne Feinstein(D)California28      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Jeff Flake(R)Arizona7.9      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory Gardner(R)Colorado5.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Kamala Harris(D)California3.9      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Orrin Hatch(R)Utah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Martin Heinrich(D)New Mexico7.9      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Dean Heller(R)Nevada9.6      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Mazie Hirono(D)Hawaii7.9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Mike Lee(R)Utah9.9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCain(R)Arizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Jeff Merkley(D)Oregon11.9      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Lisa Murkowski(R)Alaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Patty Murray(D)Washington27.9      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Harry Reid(D)Nevada33.9      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Jim Risch(R)Idaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Mitt Romney(R)Utah1.9      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Brian Schatz(D)Hawaii7.9    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Dan Sullivan(R)Alaska5.9      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Jon Tester(D)Montana13.9      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Tom Udall(D)New Mexico11.9      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Ron Wyden(D)Oregon24.8      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442