U.S. Congress

Senators from Western United States


28 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
John Barrasso(R)Wyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Michael Bennet(D)Colorado11.1      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
Barbara Boxer(D)California27.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Maria Cantwell(D)Washington19.1      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Mike Crapo(R)Idaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Steve Daines(R)Montana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike Enzi(R)Wyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Dianne Feinstein(D)California27.3      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Jeff Flake(R)Arizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory Gardner(R)Colorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Kamala Harris(D)California3.1      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Orrin Hatch(R)Utah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Martin Heinrich(D)New Mexico7.1      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Dean Heller(R)Nevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Mazie Hirono(D)Hawaii7.1      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Mike Lee(R)Utah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCain(R)Arizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Jeff Merkley(D)Oregon11.1      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Lisa Murkowski(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Harry Reid(D)Nevada33.1      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354274
Jim Risch(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Mitt Romney(R)Utah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Brian Schatz(D)Hawaii7.2    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Dan Sullivan(R)Alaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Jon Tester(D)Montana13.1      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Tom Udall(D)New Mexico11.1      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Ron Wyden(D)Oregon24      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442