U.S. Congress

Senators from Midwestern United States


24 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Tammy Baldwin(D)Wisconsin7.9      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Roy Blunt(R)Missouri9.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Sherrod Brown(D)Ohio13.9      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Daniel Coats(R)Indiana31.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Joe Donnelly(D)Indiana7.9      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Dick Durbin(D)Illinois23.9      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Joni Ernst(R)Iowa5.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb Fischer(R)Nebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Al Franken(D)Minnesota11.4      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
Chuck Grassley(R)Iowa39.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Heidi Heitkamp(D)North Dakota7.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
John Hoeven(R)North Dakota9.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Ron Johnson(R)Wisconsin9.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mark Kirk(R)Illinois10      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Amy Klobuchar(D)Minnesota13.9      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Claire McCaskill(D)Missouri13.9      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Jerry Moran(R)Kansas9.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Gary Peters(D)Michigan7.9      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Rob Portman(R)Ohio9.9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Pat Roberts(R)Kansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mike Rounds(R)South Dakota5.9      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Ben Sasse(R)Nebraska5.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Debbie Stabenow(D)Michigan19.9      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John Thune(R)South Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213