7 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lisa Murkowski(R)Alaska18.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Nydia Velazquez(D)New York28.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Eddie Johnson(D)Texas28.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Louise Slaughter(D)New York34.8      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Maxine Waters(D)California30.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Linda Sanchez(D)California18.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Nita Lowey(D)New York32.8      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600