36 Republican Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi42.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
James InhofeOklahoma26.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho22.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama2.5 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota16.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Lisa MurkowskiAlaska18.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana16.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah44.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee14.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee18.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma16.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa40.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas24.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho12.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina16.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi42.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Robert BradyPennsylvania23      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota30.4   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York32.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington24.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland18.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia6.4 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia46.4   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda SanchezCalifornia18.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine WatersCalifornia30.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot EngelNew York32.4      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie ThompsonMississippi28.1      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John ConyersMichigan56.4      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed MarkeyMassachusetts7.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise SlaughterNew York34.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas28.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia VelazquezNew York28.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick RahallWest Virginia28.4   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine18.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan38.4      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101