U.S. Congress

Republican Congressional Committee Minority Leaders


36 Republican Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
James InhofeOklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama2.1 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Lisa MurkowskiAlaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana15.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa39.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina15.9      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Robert BradyPennsylvania22.5      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota29.9   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York31.9      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington23.9      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland17.9      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia5.9 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia45.9   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda SanchezCalifornia17.9      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine WatersCalifornia29.9      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot EngelNew York31.9      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie ThompsonMississippi27.6      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John ConyersMichigan55.9      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed MarkeyMassachusetts7.4      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise SlaughterNew York33.9      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.9      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia VelazquezNew York27.9      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick RahallWest Virginia27.9   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine17.9      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan37.9      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101