U.S. Congress

Republican Congressional Committee Minority Leaders


36 Republican Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James InhofeOklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama1.3 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa MurkowskiAlaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert BradyPennsylvania21.8      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota29.1   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York31.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington23.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland17.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia5.1 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia45.1   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda SanchezCalifornia17.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine WatersCalifornia29.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot EngelNew York31.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie ThompsonMississippi26.9      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John ConyersMichigan55.1      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed MarkeyMassachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah CummingsMaryland23.9      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise SlaughterNew York33.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia VelazquezNew York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick RahallWest Virginia27.1   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine17.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan37.1      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101