U.S. Congress

Congressional Committee Leaders


18 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Barbara Mikulski(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Lisa Murkowski(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Bob Menendez(D)New Jersey14.1      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom Harkin(D)Iowa5.1 NNY YY Y26
Patrick Leahy(D)Vermont45.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Jim Risch(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Robert Brady(D)Pennsylvania21.8      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Paul Ryan(R)Wisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145364
George Miller(D)California5.1 NNY YY Y00
Linda Sanchez(D)California17.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Edward Royce(R)California27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Michael McCaul(R)Texas15.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Ed Markey(D)Massachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Nydia Velazquez(D)New York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Mike Michaud(D)Maine17.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave Camp(R)Michigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101