U.S. Congress

Congressional Committee Leaders from Red States


28 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe(R)Oklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim Johnson(D)South Dakota23.1 NNY YY Y11
Mike Crapo(R)Idaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama1.3 NY YY Yjustice.gov25423
Jay Rockefeller(D)West Virginia5.1 NNY YY Y11
John Thune(R)South Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa Murkowski(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max Baucus(D)Montana6      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin Hatch(R)Utah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Pat Roberts(R)Kansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Thad Cochran(R)Mississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Frank Lucas(R)Oklahoma25.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Hal Rogers(R)Kentucky39.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Michael Conaway(R)Texas15.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Jeb Hensarling(R)Texas17.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Michael McCaul(R)Texas15.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie Thompson(D)Mississippi26.9      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Pete Sessions(R)Texas23.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Eddie Johnson(D)Texas27.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar Smith(R)Texas33.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam Graves(R)Missouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nick Rahall(D)West Virginia27.1   YY YY Yrahall.house.gov00