U.S. Congress

Congressional Committee Leaders from Blue States


35 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie Stabenow(D)Michigan19.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Barbara Mikulski(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl Levin(D)Michigan5.1 YNY YY Y35
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Ron Wyden(D)Oregon24      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Barbara Boxer(D)California27.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Bob Menendez(D)New Jersey14.1      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom Carper(D)Delaware19.1      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Patrick Leahy(D)Vermont45.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck Schumer(D)New York21.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Bernie Sanders(D)Vermont13.1      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141185687
Candice Miller(R)Michigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert Brady(D)Pennsylvania21.8      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Nita Lowey(D)New York31.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeon(R)California27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam Smith(D)Washington23.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland17.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California5.1 NNY YY Y00
Fred Upton(R)Michigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry Waxman(D)California45.1   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda Sanchez(D)California17.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters(D)California29.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward Royce(R)California27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot Engel(D)New York31.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
John Conyers(D)Michigan55.1      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc Hastings(R)Washington5.1 NNY YY Y00
Ed Markey(D)Massachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell Issa(R)California19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah Cummings(D)Maryland23.9      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise Slaughter(D)New York33.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Nydia Velazquez(D)New York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill Shuster(R)Pennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Mike Michaud(D)Maine17.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave Camp(R)Michigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander Levin(D)Michigan37.1      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101