9 Leaders
Congress Leader
PositionState
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jim ClyburnH(D)House LeaderSouth Carolina28.5      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John CornynS(R)Senate WhipTexas18.6      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Steny HoyerH(D)House WhipMaryland40.1      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Kevin McCarthyH(R)House LeaderCalifornia14.5      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Mitch McConnellS(R)Senate LeaderKentucky36.5      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541178
Harry ReidS(D)Senate LeaderNevada34.5      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Paul RyanH(R)Speaker of the HouseWisconsin22.5      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Steve ScaliseH(R)House WhipLouisiana13.1   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
Chuck SchumerS(D)Senate LeaderNew York22.5    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258