U.S. Congress

Democratic Congressional Leaders


5 Democratic Leaders
Congress Leader
PositionState
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jim ClyburnHHouse LeaderSouth Carolina27.1      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Steny HoyerHHouse WhipMaryland38.8      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Nancy PelosiHSpeaker of the HouseCalifornia17.1    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Harry ReidSSenate LeaderNevada33.1      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354274
Chuck SchumerSSenate LeaderNew York21.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258