U.S. Congress

Democratic Congressional Leaders


5 Democratic Leaders
Congress Leader
PositionState
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jim ClyburnHHouse LeaderSouth Carolina27.8      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Steny HoyerHHouse WhipMaryland39.5      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Nancy PelosiHSpeaker of the HouseCalifornia17.8    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Harry ReidSSenate LeaderNevada33.8      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Chuck SchumerSSenate LeaderNew York21.8    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258