U.S. Congress

Congressional Committee Chairs from Blue States


6 Committee Chairs
Committee Chair
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Barbara Mikulski(D)Maryland33.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Patty Murray(D)Washington27.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Bob Menendez(D)New Jersey14.4      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Patrick Leahy(D)Vermont45.4      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Edward Royce(R)California27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Dave Camp(R)Michigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101