U.S. Congress

Congressional Committee Chairs from Blue States


19 Committee Chairs
Committee Chair
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie Stabenow(D)Michigan19.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Barbara Mikulski(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl Levin(D)Michigan5.1 YNY YY Y35
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Ron Wyden(D)Oregon24.1      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Barbara Boxer(D)California27.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Bob Menendez(D)New Jersey14.1      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom Carper(D)Delaware19.1      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Patrick Leahy(D)Vermont45.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck Schumer(D)New York21.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Bernie Sanders(D)Vermont13.1      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141185687
Candice Miller(R)Michigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Buck McKeon(R)California27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Fred Upton(R)Michigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Edward Royce(R)California27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Doc Hastings(R)Washington5.1 NNY YY Y00
Darrell Issa(R)California19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Bill Shuster(R)Pennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Dave Camp(R)Michigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101