U.S. Congress

113th Congress Democratic Members


28 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years in Office
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Xavier BecerraHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Jaime Herrera BeutlerHWashington01/03/11 - Present      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Tony CardenasHCalifornia01/03/13 - Present      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
JoaquĆ­n CastroHTexas01/03/13 - Present      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Ted CruzSTexas01/03/13 - Present      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Henry CuellarHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Pete GallegoHTexas01/03/13 - Present      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Joe GarciaHFlorida01/03/13 - Present      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Luis GutierrezHIllinois01/03/93 - Present      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Ruben HinojosaHTexas01/03/97 - Present      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Filemon Vela, Jr.HTexas01/03/13 - Present    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Raul LabradorHIdaho01/03/11 - Present      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Ben Ray LujanHNew Mexico01/03/09 - Present      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Gloria Negrete McLeodHCalifornia01/03/13 - Present      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Bob MenendezSNew Jersey01/03/93 - Present      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Grace NapolitanoHCalifornia01/03/99 - Present      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Devin NunesHCalifornia01/03/03 - Present      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Ed PastorHArizona09/24/91 - 01/03/15 NNY YY Y0
Charlie RangelHNew York01/03/73 - Present      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Ileana Ros-LehtinenHFlorida08/29/89 - Present      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Lucille Roybal-AllardHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Marco RubioSFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Raul RuizHCalifornia01/03/13 - Present      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Linda SanchezHCalifornia01/03/03 - Present      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezHCalifornia01/03/97 - Present      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jose SerranoHNew York03/21/90 - Present      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Juan VargasHCalifornia01/03/13 - Present      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Nydia VelazquezHNew York01/03/93 - Present      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610