U.S. Congress

112th Congress Republican Members


512 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years in Office
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bernie SandersSVermont01/03/91 - Present      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411961
Nancy PelosiHCalifornia01/03/03 - Present    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
John BoehnerHOhio01/03/91 - 10/29/15      YY YY Yboehner.house.gov289
John McCainSArizona01/03/83 - 08/25/18      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mike PenceHIndiana01/03/01 - 01/03/13      NY YY Ywhitehouse.gov207
Mitch McConnellSKentucky01/03/85 - Present      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541169
Michele BachmannHMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Tom CottonSArkansas01/03/13 - Present      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin McCarthyHCalifornia01/03/07 - Present      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Eric CantorHVirginia01/03/01 - 08/18/14      YY YY Ycantor.house.gov82
Devin NunesHCalifornia01/03/03 - Present      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Harry ReidSNevada01/03/83 - Present      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Al FrankenSMinnesota07/07/09 - Present      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
James InhofeSOklahoma01/03/87 - Present      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Rand PaulSKentucky01/03/11 - Present      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Ron PaulHTexas04/03/76 - 01/03/13    YNY YY Y61
Steve KingHIowa01/03/03 - Present      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Mike PompeoHKansas01/03/11 - 01/23/17    NY YY Ystate.gov53
Scott BrownSMassachusetts02/04/10 - 01/03/13      YNY YY Y42
David VitterSLouisiana05/29/99 - Present      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Jeff FlakeSArizona01/03/01 - Present      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Bill NelsonSFlorida01/03/79 - Present      YYY YY Ybillnelson.senate.gov202-224-527437
Kirsten GillibrandSNew York01/03/07 - Present      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Bob CorkerSTennessee01/03/07 - Present      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Todd AkinHMissouri01/03/01 - 01/03/13 YNY YY Y30
Richard LugarSIndiana01/03/77 - 01/03/13   NNY YY Y29
Marco RubioSFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Randy NeugebauerHTexas06/03/03 - Present      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Anthony WeinerHNew York01/03/99 - 06/21/11 NNY YY Y25
Rob PortmanSOhio05/04/93 - Present      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Susan CollinsSMaine01/03/97 - Present      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Lindsey GrahamSSouth Carolina01/03/95 - Present      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Louie GohmertHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Jerrold NadlerHNew York11/03/92 - Present      YYY YY Ynadler.house.gov202-225-563517
Dick DurbinSIllinois01/03/97 - Present      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Raul LabradorHIdaho01/03/11 - Present      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Adam SchiffHCalifornia01/03/01 - Present      YYY YY Yschiff.house.gov202-225-417615
John HoevenSNorth Dakota01/03/11 - Present      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Dianne FeinsteinSCalifornia11/10/92 - Present      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
John LewisHGeorgia01/03/87 - Present      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Darrell IssaHCalifornia01/03/01 - Present      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Trey RadelHFlorida01/03/13 - 01/27/14      YY YY Yradel.house.gov13
Barney FrankHMassachusetts01/03/81 - 01/03/13 YNY YY Y13
Tom CoburnSOklahoma01/03/95 - Present      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Justin AmashHMichigan01/03/11 - Present      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Jim DeMintSSouth Carolina01/03/05 - 01/01/13      YNY YY Y12
Jeff MerkleySOregon01/03/09 - Present      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Peter KingHNew York01/03/93 - Present      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Amy KlobucharSMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Lee TerryHNebraska01/03/99 - Present      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersHMichigan01/03/01 - Present      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsSKansas01/03/81 - Present      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Dennis KucinichHOhio01/03/97 - 01/03/13    NNNN9
Pat ToomeySPennsylvania01/03/99 - Present      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Mick MulvaneyHSouth Carolina01/03/11 - 02/16/17      YY YY Ymulvaney.house.gov8
Michael GrimmHNew York01/03/11 - Present      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Keith EllisonHMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
John MicaHFlorida01/03/93 - Present   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Joe WalshHIllinois01/03/11 - 01/03/13    YNY YY Y6
Pete StarkHCalifornia01/03/73 - 01/03/13 YNY YY Y6
Debbie SchultzHFlorida01/03/05 - Present      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Jeff MillerHFlorida10/16/01 - Present      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Daniel InouyeSHawaii01/03/63 - 12/16/12   NNY YY Y6
Chuck GrassleySIowa01/03/81 - Present      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Marsha BlackburnHTennessee01/03/03 - Present      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Jon TesterSMontana01/03/07 - Present      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Joe ManchinSWest Virginia11/15/10 - Present      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Virginia FoxxHNorth Carolina01/03/05 - Present      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire01/03/11 - Present      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Allen WestHFlorida01/03/11 - 01/03/13    YNY YY Y4
Denny RehbergHMontana01/03/01 - 01/03/13   YNY YY Y4
Claire McCaskillSMissouri01/03/07 - Present      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Ed MarkeySMassachusetts11/02/76 - Present      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Marcy KapturHOhio01/03/83 - Present      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Jay InsleeHWashington01/03/99 - 03/20/12    YY YY Ygovernor.wa.gov4
Kay Bailey HutchisonSTexas06/14/93 - 01/03/13    NNY YY Y4
Mike EnziSWyoming01/03/97 - Present      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Scott DesJarlaisHTennessee01/03/11 - Present      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Elijah CummingsHMaryland04/16/96 - 10/17/19      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Mike CoffmanHColorado01/03/09 - Present      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Sherrod BrownSOhio01/03/93 - Present      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Joe WilsonHSouth Carolina12/18/01 - Present      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Sheldon WhitehouseSRhode Island01/03/07 - Present      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Greg WaldenHOregon01/03/99 - Present      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
John ThuneSSouth Dakota01/03/97 - Present      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Debbie StabenowSMichigan01/03/97 - Present      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John ShimkusHIllinois01/03/97 - Present      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Frank PalloneHNew Jersey11/08/88 - Present      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Ben NelsonSNebraska01/03/01 - 01/03/13 NNY YY Y3
Lisa MurkowskiSAlaska12/20/02 - Present      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Mike MichaudHMaine01/03/03 - Present      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
Buck McKeonHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Joe LiebermanSConnecticut01/03/89 - 01/03/13    NNY YY Y3
Mike LeeSUtah01/03/11 - Present      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Rush HoltHNew Jersey01/03/99 - Present      YYY YY Yholt.house.gov202-225-58013
John CornynSTexas12/01/02 - Present      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
John ConyersHMichigan01/03/65 - Present      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Ben CardinSMaryland01/06/87 - Present      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Barbara BoxerSCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Joe BartonHTexas01/03/85 - Present      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Tammy BaldwinSWisconsin01/03/99 - Present      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Ron WydenSOregon01/03/81 - Present      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442
Roger WickerSMississippi01/03/95 - Present      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Mark WarnerSVirginia01/03/09 - Present      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Olympia SnoweSMaine01/03/95 - 01/03/13    YNY YY Y2
Richard ShelbySAlabama01/03/79 - Present      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Austin ScottHGeorgia01/03/11 - Present      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Brian SchatzSHawaii12/26/12 - Present    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Patty MurraySWashington01/03/93 - Present      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Chris MurphySConnecticut01/03/07 - Present      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Connie MackHFlorida01/03/05 - 01/03/13    YNY YY Y2
Doug LambornHColorado01/03/07 - Present      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Herb KohlSWisconsin01/03/89 - 01/03/13 NNY YY Y2
Mark KirkSIllinois01/03/01 - Present      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Steve IsraelHNew York01/03/01 - Present      YYY YY Yisrael.house.gov202-225-33352
Mazie HironoSHawaii01/03/07 - Present      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Paul GosarHArizona01/03/11 - Present      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Gabrielle GiffordsHArizona01/03/07 - 01/24/12 YNY YY Y2
Renee EllmersHNorth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike CrapoSIdaho01/03/99 - Present      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Jim ClyburnHSouth Carolina01/03/93 - Present      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Richard BurrSNorth Carolina01/03/95 - Present      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Roy BluntSMissouri01/03/97 - Present      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Michael BennetSColorado01/22/09 - Present      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
John BarrassoSWyoming06/25/07 - Present      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Jim WebbSVirginia01/03/07 - 01/03/13 NNY YY Y1
Tim WalzHMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Tom UdallSNew Mexico01/03/99 - Present      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Jeanne ShaheenSNew Hampshire01/03/09 - Present      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Pete SessionsHTexas01/03/97 - Present      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Tim ScottSSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
David SchweikertHArizona01/03/11 - Present      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherHCalifornia01/03/89 - Present    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington01/03/05 - Present      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischSIdaho01/03/09 - Present   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Jack ReedSRhode Island01/03/91 - Present      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Gary PetersSMichigan01/03/03 - Present      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Jerry MoranSKansas01/03/97 - Present      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Barbara MikulskiSMaryland01/03/77 - Present      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Bob MenendezSNew Jersey01/03/93 - Present      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Daniel LungrenHCalifornia01/03/79 - 01/03/13 NNY YY Y1
Patrick LeahySVermont01/03/75 - Present      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Jon KylSArizona01/03/95 - 01/03/13 NNY YY Y1
Bob Casey Jr.SPennsylvania01/03/07 - Present      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Ron JohnsonSWisconsin01/03/11 - Present      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Johnny IsaksonSGeorgia01/03/99 - Present      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Steny HoyerHMaryland05/19/81 - Present      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Jeb HensarlingHTexas01/03/03 - Present      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Dean HellerSNevada01/03/07 - Present      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Martin HeinrichSNew Mexico01/03/09 - Present      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Orrin HatchSUtah01/03/77 - Present      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe DonnellySIndiana01/03/07 - Present      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Chris CoonsSDelaware11/15/10 - Present      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Kent ConradSNorth Dakota01/03/87 - 01/03/13   NNY YY Y1
Thad CochranSMississippi01/03/73 - Present    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Daniel CoatsSIndiana01/03/81 - Present      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom CarperSDelaware01/03/83 - Present      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Maria CantwellSWashington01/03/93 - Present      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
John BoozmanSArkansas11/20/01 - Present      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BlumenthalSConnecticut01/03/11 - Present      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
Jeff BingamanSNew Mexico01/03/03 - 01/03/13 NNY YY Y1
Shelley BerkleyHNevada01/03/99 - 01/03/13 YNY YY Y1
Ron BarberHArizona06/12/12 - 01/03/15 NNY YY Y1
Lamar AlexanderSTennessee01/03/03 - Present      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Daniel AkakaSHawaii01/03/63 - 01/03/13   NNY YY Y1
Todd YoungHIndiana01/03/11 - Present      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Don YoungHAlaska03/06/73 - Present      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Bill YoungHFlorida01/03/83 - 10/17/13   YY YY Yyoung.house.gov0
Kevin YoderHKansas01/03/11 - Present      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
John YarmuthHKentucky01/03/07 - Present      YYY YY Yyarmuth.house.gov202-225-54010
David WuHOregon01/03/99 - 08/03/11 NNY YY Y0
Lynn WoolseyHCalifornia01/03/93 - 01/03/13 NNY YY Y0
Robert WoodallHGeorgia01/03/11 - Present   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Steve WomackHArkansas01/03/11 - Present      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WittmanHVirginia12/11/07 - Present      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Frederica WilsonHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Ed WhitfieldHKentucky01/03/95 - Present      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Lynn WestmorelandHGeorgia01/03/05 - Present      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Peter WelchHVermont01/03/07 - Present   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150
Dan WebsterHFlorida01/03/11 - Present      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Henry WaxmanHCalifornia01/03/75 - Present   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-39760
Maxine WatersHCalifornia01/03/91 - Present      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Tim WalbergHMichigan01/03/07 - Present      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Peter ViscloskyHIndiana01/03/85 - Present      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
Nydia VelazquezHNew York01/03/93 - Present      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Fred UptonHMichigan01/05/87 - Present      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerHOhio01/03/03 - Present      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Bob TurnerHNew York09/13/11 - 01/02/13 NNY YY Y0
Niki TsongasHMassachusetts10/16/07 - Present      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Edolphus TownsHNew York01/03/83 - 01/02/13 NNY YY Y0
Paul TonkoHNew York01/03/09 - Present      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Scott TiptonHColorado01/03/11 - Present      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
John TierneyHMassachusetts01/03/97 - Present      YYY YY Ytierney.house.gov202-225-80200
Patrick TiberiHOhio01/03/01 - Present      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mac ThornberryHTexas01/03/95 - Present      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Mike ThompsonHCalifornia01/03/99 - Present   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
Glenn ThompsonHPennsylvania01/03/09 - Present      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Bennie ThompsonHMississippi04/13/93 - Present      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Betty SuttonHOhio01/03/07 - 01/03/13    NNNN0
John SullivanHOklahoma02/15/02 - 01/03/13    YNNN0
Marlin StutzmanHIndiana11/02/10 - Present      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversHOhio01/03/11 - Present      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Cliff StearnsHFlorida01/03/89 - 01/03/13 NNY YY Y0
Jackie SpeierHCalifornia04/08/08 - Present      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Steve SoutherlandHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Lamar SmithHTexas01/03/87 - Present      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Christopher SmithHNew Jersey01/03/81 - Present   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adrian SmithHNebraska01/03/07 - Present      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Adam SmithHWashington01/03/97 - Present      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Louise SlaughterHNew York01/03/87 - Present      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Albio SiresHNew Jersey11/13/06 - Present      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Michael SimpsonHIdaho01/03/99 - Present      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Bill ShusterHPennsylvania05/15/01 - Present      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Heath ShulerHNorth Carolina01/13/07 - 01/02/13 NNY YY Y0
Brad ShermanHCalifornia01/03/97 - Present      YYY YY Ybradsherman.house.gov202-225-59110
Terri SewellHAlabama01/03/11 - Present      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Jose SerranoHNew York03/21/90 - Present      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
James SensenbrennerHWisconsin01/03/79 - Present      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
David ScottHGeorgia01/03/03 - Present      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Bobby ScottHVirginia01/03/93 - Present      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
Allyson SchwartzHPennsylvania01/03/05 - Present   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Kurt SchraderHOregon01/03/09 - Present      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Brad SchneiderHIllinois01/03/13 - 01/03/15 NNY YY Y0
Jean SchmidtHOhio09/06/05 - 01/03/13 NNNN0
Bobby SchillingHIllinois01/03/11 - 01/03/13      YNY YY Y0
Jan SchakowskyHIllinois01/03/99 - Present      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
John SarbanesHMaryland01/03/07 - Present      YYY YY Ysarbanes.house.gov202-225-40160
Loretta SanchezHCalifornia01/03/97 - Present      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezHCalifornia01/03/03 - Present      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Tim RyanHOhio01/03/03 - Present      YYY YY Ytimryan.house.gov202-225-52610
Bobby RushHIllinois01/03/93 - Present      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Dutch RuppersbergerHMaryland01/03/03 - Present      YYY YY Ydutch.house.gov202-225-30610
Jon RunyanHNew Jersey01/03/11 - Present      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Edward RoyceHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Lucille Roybal-AllardHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Steven RothmanHNew Jersey01/03/97 - 01/02/13 YNY YY Y0
Mike RossHArkansas01/03/01 - 01/03/13 NNY YY Y0
Dennis RossHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Ileana Ros-LehtinenHFlorida08/29/89 - Present      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Peter RoskamHIllinois01/03/07 - Present    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Thomas RooneyHFlorida01/03/09 - Present      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Todd RokitaHIndiana01/03/11 - Present      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RogersHAlabama01/03/03 - Present      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Hal RogersHKentucky01/03/81 - Present      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Phil RoeHTennessee01/03/09 - Present      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Martha RobyHAlabama01/03/11 - Present      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
David RiveraHFlorida01/03/11 - 01/03/13   YNY YY Y0
Scott RigellHVirginia01/03/11 - Present      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Cedric RichmondHLouisiana01/03/11 - Present      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Laura RichardsonHCalifornia08/21/07 - 01/03/13 NNY YY Y0
Reid RibbleHWisconsin01/03/11 - Present      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Silvestre ReyesHTexas01/03/97 - 01/03/13 NNY YY Y0
Jim RenacciHOhio01/03/11 - Present      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
David ReichertHWashington01/03/05 - Present      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedHNew York11/02/10 - Present      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Charlie RangelHNew York01/03/73 - Present      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Mike QuigleyHIllinois04/21/09 - Present      NYY YY Yquigley.house.gov202-225-40610
Ben QuayleHArizona01/03/11 - 01/03/13    NNY YY Y0
David PriceHNorth Carolina01/03/87 - Present      YYY YY Yprice.house.gov202-225-17840
Bill PoseyHFlorida01/03/09 - Present      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Jared PolisHColorado01/03/09 - Present      YYY YY Ypolis.house.gov202-225-21610
Ted PoeHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
John PodestaS NNNN0
Todd PlattsHPennsylvania01/03/01 - 01/03/13 NNY YY Y0
Joseph PittsHPennsylvania01/03/97 - Present      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Chellie PingreeHMaine01/03/09 - Present      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Collin PetersonHMinnesota01/03/91 - Present   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Ed PerlmutterHColorado01/03/07 - Present      NYY YY Yperlmutter.house.gov202-225-26450
Steve PearceHNew Mexico01/03/03 - Present      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Erik PaulsenHMinnesota01/03/09 - Present      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Ed PastorHArizona09/24/91 - 01/03/15 NNY YY Y0
Bill PascrellHNew Jersey01/03/97 - Present      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Steven PalazzoHMississippi01/03/11 - Present      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Bill OwensHNew York11/03/09 - Present      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
John OlverHMassachusetts06/18/91 - 01/03/13 NNY YY Y0
Pete OlsonHTexas01/03/09 - Present    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Alan NunneleeHMississippi01/03/11 - Present      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Rich NugentHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Kristi NoemHSouth Dakota01/03/11 - Present      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Richard NealHMassachusetts01/03/89 - Present      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Grace NapolitanoHCalifornia01/03/99 - Present      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Sue MyrickHNorth Carolina01/03/95 - 01/02/13 NNY YY Y0
Tim MurphyHPennsylvania01/03/03 - Present      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Gwen MooreHWisconsin01/03/05 - Present      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
George MillerHCalifornia01/03/75 - 01/02/15 NNY YY Y0
Gary MillerHCalifornia01/03/99 - Present      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerHMichigan01/03/03 - Present      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Brad MillerHNorth Carolina01/03/03 - 01/02/13 NNY YY Y0
Gregory MeeksHNew York02/03/98 - Present      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Pat MeehanHPennsylvania01/03/11 - Present      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Jerry McNerneyHCalifornia01/03/07 - Present      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
David McKinleyHWest Virginia01/03/11 - Present      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Mike McIntyreHNorth Carolina01/03/97 - Present      YYY YY Ymcintyre.house.gov202-225-27310
Patrick McHenryHNorth Carolina01/03/05 - Present      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Jim McGovernHMassachusetts01/03/97 - Present      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Jim McDermottHWashington01/03/89 - Present      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Thaddeus McCotterHMichigan01/03/03 - 07/06/12 NNY YY Y0
Betty McCollumHMinnesota01/03/01 - Present      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Tom McClintockHCalifornia01/03/09 - Present      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Michael McCaulHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Carolyn McCarthyHNew York01/03/97 - Present      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiHCalifornia03/08/05 - Present      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Jim MathesonHUtah01/03/01 - Present      YYY YY Ymatheson.house.gov202-225-30110
Thomas MassieHKentucky11/06/12 - Present      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Tom MarinoHPennsylvania01/03/11 - Present      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Kenny MarchantHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Donald ManzulloHIllinois01/03/93 - 01/03/13 NNY YY Y0
Carolyn MaloneyHNew York01/03/93 - Present      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Mary Bono MackHCalifornia04/07/98 - 01/03/13    NNY YY Y0
Stephen LynchHMassachusetts10/16/01 - Present      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Cynthia LummisHWyoming01/03/09 - Present      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Ben Ray LujanHNew Mexico01/03/09 - Present      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Blaine LuetkemeyerHMissouri01/03/09 - Present   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Frank LucasHOklahoma05/10/94 - Present   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Nita LoweyHNew York01/03/89 - Present      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Billy LongHMissouri01/03/11 - Present      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Zoe LofgrenHCalifornia01/03/95 - Present    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
David LoebsackHIowa01/03/07 - Present      YYY YY Yloebsack.house.gov202-225-65760
Frank LoBiondoHNew Jersey01/03/95 - Present      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Daniel LipinskiHIllinois01/03/05 - Present   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
Jerry LewisHCalifornia01/03/79 - 01/03/13 NNY YY Y0
Sander LevinHMichigan01/03/83 - Present      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-49610
Christopher LeeHNew York01/03/09 - 02/09/11 NNY YY Y0
Barbara LeeHCalifornia04/07/98 - Present      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Robert LattaHOhio12/11/07 - Present      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Steven LaTouretteHOhio01/03/95 - 01/03/13    YNNN0
Tom LathamHIowa01/03/95 - 01/02/15 NNY YY Y0
John LarsonHConnecticut01/03/99 - Present      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
Rick LarsenHWashington01/03/01 - Present      YYY YY Ylarsen.house.gov202-225-26050
James LankfordHOklahoma01/03/11 - Present      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Jim LangevinHRhode Island01/03/01 - Present      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
Jeff LandryHLouisiana01/03/11 - 01/03/13 YNY YY Y0
Leonard LanceHNew Jersey01/03/09 - Present      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
John KlineHMinnesota01/03/03 - Present      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Larry KissellHNorth Carolina01/03/09 - 01/02/13 NNY YY Y0
Adam KinzingerHIllinois01/03/11 - Present      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Ron KindHWisconsin01/03/97 - Present      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Dale KildeeHMichigan01/03/77 - 01/03/13 NNY YY Y0
Mike KellyHPennsylvania01/03/11 - Present      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
William KeatingHMassachusetts01/03/11 - Present      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Jesse Jackson Jr.HIllinois12/12/95 - 11/21/12 NNY YY Y0
Donald Payne, Jr.HNew Jersey11/06/12 - Present    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Jim JordanHOhio01/03/07 - Present      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Walter JonesHNorth Carolina01/03/95 - Present      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Timothy JohnsonHIllinois01/03/01 - 01/03/13 NNY YY Y0
Sam JohnsonHTexas05/08/91 - Present      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Hank JohnsonHGeorgia01/03/07 - Present      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Eddie JohnsonHTexas01/03/93 - Present      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Bill JohnsonHOhio01/03/11 - Present      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsHKansas01/03/09 - Present      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sheila Jackson-LeeHTexas01/03/95 - Present      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Robert HurtHVirginia01/03/11 - Present      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Duncan HunterHCalifornia01/03/09 - Present   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenHIllinois01/03/11 - Present      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaHMichigan01/03/11 - Present      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Tim HuelskampHKansas01/03/11 - Present      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Michael HondaHCalifornia01/03/01 - Present      YYY YY Yhonda.house.gov202-225-26310
Chris Van HollenHMaryland01/03/03 - Present      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
Tim HoldenHPennsylvania01/03/03 - 01/03/13 NNY YY Y0
Kathy HochulHNew York06/01/11 - 01/02/13 YNY YY Y0
Ruben HinojosaHTexas01/03/97 - Present      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Maurice HincheyHNew York01/03/03 - 01/03/13 NNY YY Y0
James HimesHConnecticut01/03/09 - Present      YYY YY Yhimes.house.gov202-225-55410
Brian HigginsHNew York01/03/05 - Present      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Wally HergerHCalifornia01/03/87 - 01/03/13 NNY YY Y0
Joe HeckHNevada01/03/11 - Present      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Nan HayworthHNew York01/03/11 - 01/02/13   NNY YY Y0
Alcee HastingsHFlorida01/03/93 - Present   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Vicky HartzlerHMissouri01/03/11 - Present      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Andy HarrisHMaryland01/03/11 - Present      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Gregg HarperHMississippi01/03/09 - Present      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Jane HarmanHCalifornia01/03/01 - 02/28/11 NNY YY Y0
Richard HannaHNew York01/03/11 - Present      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Colleen HanabusaHHawaii01/03/11 - 01/03/15 NNY YY Y0
Ralph HallHTexas01/03/81 - Present      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Janice HahnHCalifornia07/12/11 - Present      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Luis GutierrezHIllinois01/03/93 - Present      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Brett GuthrieHKentucky01/03/09 - Present      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Frank GuintaHNew Hampshire01/03/11 - 01/02/13 YNY YY Y0
Raul GrijalvaHArizona01/03/03 - Present      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Morgan GriffithHVirginia01/03/11 - Present      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Tim GriffinHArkansas01/03/11 - 01/03/15      NY YY Yltgovernor.arkansas.gov0
Gene GreenHTexas01/03/93 - Present      YYY YY Ygreen.house.gov202-225-16880
Al GreenHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Tom GravesHGeorgia06/14/10 - Present      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Sam GravesHMissouri01/03/01 - Present      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Kay GrangerHTexas01/03/97 - Present      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Trey GowdyHSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Bob GoodlatteHVirginia01/03/93 - Present      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Charles A. GonzalezHTexas01/03/99 - 01/03/13 NNY YY Y0
Chris GibsonHNew York01/03/11 - Present      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Bob GibbsHOhio01/03/11 - Present      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Jim GerlachHPennsylvania01/03/03 - Present      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettHNew Jersey01/03/03 - Present      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Cory GardnerSColorado01/03/11 - Present      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
John GaramendiHCalifornia11/05/09 - Present      YYY YY Ygaramendi.house.gov202-225-18800
Elton GalleglyHCalifornia01/03/87 - 01/03/13 NNY YY Y0
Marcia FudgeHOhio11/18/08 - Present      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey01/03/95 - Present      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Trent FranksHArizona01/03/03 - Present      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Jeff FortenberryHNebraska01/03/05 - Present      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Randy ForbesHVirginia06/19/01 - Present      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bill FloresHTexas01/03/11 - Present      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
John FlemingHLouisiana01/03/09 - Present      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Chuck FleischmannHTennessee01/03/11 - Present      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Mike FitzpatrickHPennsylvania01/03/05 - Present      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Stephen FincherHTennessee01/03/11 - Present      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Bob FilnerHCalifornia01/03/03 - 12/02/12    YNY YY Y0
Chaka FattahHPennsylvania01/03/95 - Present      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Sam FarrHCalifornia06/08/93 - Present      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Blake FarentholdHTexas01/03/11 - Present      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Anna EshooHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
William EnyartHIllinois01/03/13 - 01/03/15 NNY YY Y0
Eliot EngelHNew York01/03/89 - Present      NYY YY Yengel.house.gov202-225-24640
Donna EdwardsHMaryland06/17/08 - Present      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Jimmy DuncanHTennessee11/08/88 - Present   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Jeff DuncanHSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Sean DuffyHWisconsin01/03/11 - Present      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
David DreierHCalifornia01/03/81 - 01/03/13 YNY YY Y0
Mike DoyleHPennsylvania01/03/95 - Present      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Robert DoldHIllinois01/03/11 - Present      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Lloyd DoggettHTexas01/03/95 - Present      YYY YY Ydoggett.house.gov202-225-48650
John DingellHMichigan12/13/65 - Present      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Norm DicksHWashington01/03/77 - 01/03/13 YNY YY Y0
Mario Diaz-BalartHFlorida01/03/03 - Present      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Ted DeutchHFlorida04/13/10 - Present      NYY YY Yteddeutch.house.gov202-225-30010
Ron DeSantisHFlorida01/03/13 - 09/10/18    YNY YY Y0
Charles DentHPennsylvania01/03/05 - Present      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamHCalifornia01/03/11 - Present      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Suzan DelBeneHWashington11/13/12 - Present      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroHConnecticut01/03/91 - Present      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteHColorado01/03/97 - Present      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Peter DeFazioHOregon01/03/87 - Present      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Susan DavisHCalifornia01/03/01 - Present    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Geoff DavisHKentucky01/03/05 - 07/31/12 NNY YY Y0
Danny DavisHIllinois01/03/97 - Present    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Steve DainesSMontana01/03/13 - Present      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
John CulbersonHTexas01/03/01 - Present      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Henry CuellarHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Joseph CrowleyHNew York01/03/99 - Present      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Mark CritzHPennsylvania05/20/10 - 01/03/13 NNY YY Y0
Ander CrenshawHFlorida01/03/01 - Present      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Rick CrawfordHArkansas01/03/11 - Present      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Chip CravaackHMinnesota01/03/11 - 01/03/13    YNY YY Y0
Joe CourtneyHConnecticut01/03/07 - Present      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Jerry CostelloHIllinois01/03/93 - 01/03/13 YNY YY Y0
Jim CostaHCalifornia01/03/05 - Present      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Jim CooperHTennessee01/03/83 - Present      YYY YY Ycooper.house.gov202-225-43110
Gerald ConnollyHVirginia01/03/09 - Present      YYY YY Yconnolly.house.gov202-225-14920
Michael ConawayHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Tom ColeHOklahoma01/03/03 - Present      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Steve CohenHTennessee01/03/07 - Present      YYY YY Ycohen.house.gov202-225-32650
Howard CobleHNorth Carolina01/03/85 - Present    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Emanuel CleaverHMissouri01/03/05 - Present      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Lacy ClayHMissouri01/03/01 - Present      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Yvette ClarkeHNew York01/03/07 - Present      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Hansen ClarkeHMichigan01/03/11 - 01/03/13    NNY YY Y0
David CicillineHRhode Island01/03/11 - Present      YYY YY Ycicilline.house.gov202-225-49110
Judy ChuHCalifornia07/14/09 - Present      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Ben ChandlerHKentucky02/17/04 - 01/03/13 NNY YY Y0
Jason ChaffetzHUtah01/03/09 - Present      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Steve ChabotHOhio01/03/95 - Present      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Kathy CastorHFlorida01/03/07 - Present YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
John CarterHTexas01/03/03 - Present      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Andre CarsonHIndiana03/11/08 - Present      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
John CarneyHDelaware01/03/11 - Present      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Russ CarnahanHMissouri01/03/05 - 01/03/13    NNY YY Y0
Dennis CardozaHCalifornia01/03/03 - 08/15/12 YNY YY Y0
Mike CapuanoHMassachusetts01/01/99 - Present      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
Lois CappsHCalifornia03/10/98 - Present      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Quico CansecoHTexas01/03/11 - 01/03/13 NNY YY Y0
John CampbellHCalifornia12/07/05 - Present      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampHMichigan01/03/91 - Present      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
G. K. ButterfieldHNorth Carolina07/20/04 - Present      YYY YY Ybutterfield.house.gov202-225-31010
Dan BurtonHIndiana01/03/83 - 01/03/13 NNY YY Y0
Michael BurgessHTexas01/03/03 - Present      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Ann Marie BuerkleHNew York01/03/11 - 01/02/13   NNY YY Y0
Larry BucshonHIndiana01/03/11 - Present      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Vern BuchananHFlorida01/03/07 - Present      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Corrine BrownHFlorida01/03/93 - Present      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Mo BrooksHAlabama01/03/11 - Present      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Robert BradyHPennsylvania05/19/98 - Present      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Kevin BradyHTexas01/03/97 - Present      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Charles BoustanyHLouisiana01/03/05 - Present      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Leonard BoswellHIowa01/03/97 - 01/03/13    NNY YY Y0
Dan BorenHOklahoma01/03/05 - 01/03/13 YNNN0
Suzanne BonamiciHOregon01/31/12 - Present      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Earl BlumenauerHOregon05/21/96 - Present      YYY YY Yblumenauer.house.gov202-225-48110
Diane BlackHTennessee01/03/11 - Present      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Timothy BishopHNew York01/03/03 - Present      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Sanford BishopHGeorgia01/03/93 - Present      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Rob BishopHUtah01/03/03 - Present      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Gus BilirakisHFlorida01/03/07 - Present      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Brian BilbrayHCalifornia01/04/95 - 01/03/13 YNY YY Y0
Judy BiggertHIllinois01/03/99 - 01/03/13 NNY YY Y0
Jaime Herrera BeutlerHWashington01/03/11 - Present      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Howard BermanHCalifornia01/03/83 - 01/03/13 YNY YY Y0
Rick BergHNorth Dakota01/03/11 - 01/01/13 NNY YY Y0
Dan BenishekHMichigan01/03/11 - Present      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Xavier BecerraHCalifornia01/03/93 - Present      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Karen BassHCalifornia01/03/11 - Present      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Charles BassHNew Hampshire01/03/11 - 01/02/13 NNY YY Y0
Roscoe BartlettHMaryland01/03/93 - 01/03/13 NNY YY Y0
Lou BarlettaHPennsylvania01/03/11 - Present      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Joe BacaHCalifornia11/16/99 - 01/03/13 YNY YY Y0
Steve AustriaHOhio01/03/09 - 01/02/13    YNNN0
Mark AmodeiHNevada09/13/11 - Present      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Jason AltmireHPennsylvania01/03/07 - 01/02/13 NNY YY Y0
Robert AderholtHAlabama01/03/97 - Present      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Sandy AdamsHFlorida01/03/11 - 01/03/13 NNY YY Y0
Gary AckermanHNew York01/03/93 - 01/02/13   NNY YY Y0