U.S. Congress

112th Congress Republican Members


30 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years in Office
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Roy BluntSMissouri01/03/97 - Present      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas11/20/01 - Present      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Vern BuchananHFlorida01/03/07 - Present      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Tom CoburnSOklahoma01/03/95 - Present      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi01/03/73 - Present    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Michael ConawayHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Rick CrawfordHArkansas01/03/11 - Present      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Jeff DuncanHSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
John FlemingHLouisiana01/03/09 - Present      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas01/03/11 - Present      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Trent FranksHArizona01/03/03 - Present      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Louie GohmertHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Lindsey GrahamSSouth Carolina01/03/95 - Present      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Sam GravesHMissouri01/03/01 - Present      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Al GreenHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Gregg HarperHMississippi01/03/09 - Present      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Larry KissellHNorth Carolina01/03/09 - 01/02/13 NNY YY Y0
Frank LucasHOklahoma05/10/94 - Present   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Mitch McConnellSKentucky01/03/85 - Present      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541158
Randy NeugebauerHTexas06/03/03 - Present      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Alan NunneleeHMississippi01/03/11 - Present      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Ron PaulHTexas04/03/76 - 01/03/13    YNY YY Y61
Steve PearceHNew Mexico01/03/03 - Present      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Hal RogersHKentucky01/03/81 - Present      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Austin ScottHGeorgia01/03/11 - Present      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Steve SoutherlandHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Dan WebsterHFlorida01/03/11 - Present      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Lynn WestmorelandHGeorgia01/03/05 - Present      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Roger WickerSMississippi01/03/95 - Present      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Steve WomackHArkansas01/03/11 - Present      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010