26 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years in Office
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Sanford BishopHGeorgia01/03/93 - Present      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Andre CarsonHIndiana03/11/08 - Present      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Lacy ClayHMissouri01/03/01 - Present      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel CleaverHMissouri01/03/05 - Present      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim ClyburnHSouth Carolina01/03/93 - Present      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Elijah CummingsHMaryland04/16/96 - 10/17/19      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Artur DavisHAlabama01/03/03 - 01/03/11 NNNN8
Danny DavisHIllinois01/03/97 - Present    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna EdwardsHMaryland06/17/08 - Present      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith EllisonHMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka FattahHPennsylvania01/03/95 - Present      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia FudgeHOhio11/18/08 - Present      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al GreenHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul GrijalvaHArizona01/03/03 - Present      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Sheila Jackson-LeeHTexas01/03/95 - Present      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Eddie JohnsonHTexas01/03/93 - Present      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank JohnsonHGeorgia01/03/07 - Present      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
John LewisHGeorgia01/03/87 - Present      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Gwen MooreHWisconsin01/03/05 - Present      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Bobby RushHIllinois01/03/93 - Present      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby ScottHVirginia01/03/93 - Present      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David ScottHGeorgia01/03/03 - Present      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Tim ScottSSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Bennie ThompsonHMississippi04/13/93 - Present      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Allen WestHFlorida01/03/11 - 01/03/13    YNY YY Y4
Frederica WilsonHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060