7 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lisa Murkowski(R)Alaska19.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Nita Lowey(D)New York33.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Linda Sanchez(D)California19.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters(D)California31.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Louise Slaughter(D)New York35.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson(D)Texas29.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez(D)New York29.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100