U.S. Congress

111th Congress Male Congressional Committee Minority Leaders


29 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi41.7    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe(R)Oklahoma25.8      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho21.7      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama1.9 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune(R)South Dakota15.7      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
David Vitter(R)Louisiana15.7      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch(R)Utah43.7      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee13.7      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee17.7      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma15.7      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley(R)Iowa39.7      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts(R)Kansas23.7      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho11.7   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr(R)North Carolina15.7      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran(R)Mississippi41.7    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert Brady(D)Pennsylvania22.4      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson(D)Minnesota29.7   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Adam Smith(D)Washington23.7      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland17.7      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California5.7 NNY YY Y00
Henry Waxman(D)California45.7   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Eliot Engel(D)New York31.7      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie Thompson(D)Mississippi27.4      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers(D)Michigan55.7      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Nick Rahall(D)West Virginia27.7   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud(D)Maine17.7      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin(D)Michigan37.7      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101