U.S. Congress

111th Congress Congressional Committee Minority Leaders from Red States


17 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
James Inhofe(R)Oklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama2.1 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune(R)South Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Lisa Murkowski(R)Alaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana15.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch(R)Utah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Pat Roberts(R)Kansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Thad Cochran(R)Mississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Bennie Thompson(D)Mississippi27.6      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Eddie Johnson(D)Texas27.9      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nick Rahall(D)West Virginia27.9   YY YY Yrahall.house.gov00