U.S. Congress

111th Congress Republican Congressional Committee Minority Leaders


36 Republican Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi41.3    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James InhofeOklahoma25.4      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho21.3      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama1.4 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota15.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa MurkowskiAlaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana15.3      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah43.3      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee13.3      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee17.3      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma15.3      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa39.3      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas23.3      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.3   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina15.3      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.3    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert BradyPennsylvania21.9      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota29.3   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York31.3      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington23.3      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland17.3      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia5.3 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia45.3   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda SanchezCalifornia17.3      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine WatersCalifornia29.3      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot EngelNew York31.3      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie ThompsonMississippi27      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John ConyersMichigan55.3      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed MarkeyMassachusetts6.8      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah CummingsMaryland24      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise SlaughterNew York33.3      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.3      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia VelazquezNew York27.3      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick RahallWest Virginia27.3   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine17.3      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan37.3      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101