U.S. Congress

111th Congress Democratic Congressional Committee Minority Leaders


29 Democratic Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James InhofeOklahoma25.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho21.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama1.6 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa MurkowskiAlaska17.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana15.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah43.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert BradyPennsylvania22      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota29.4   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York31.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington23.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland17.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia5.4 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia45.4   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Eliot EngelNew York31.4      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Ed MarkeyMassachusetts6.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Louise SlaughterNew York33.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Nick RahallWest Virginia27.4   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine17.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan37.4      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101