U.S. Congress

111th Congress Democratic Congressional Committee Minority Leaders


36 Democratic Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad CochranMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James InhofeOklahoma25.9      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike CrapoIdaho21.7      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff SessionsAlabama1.9 NY YY Yjustice.gov25423
John ThuneSouth Dakota15.7      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa MurkowskiAlaska17.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David VitterLouisiana15.7      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin HatchUtah43.7      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob CorkerTennessee13.7      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar AlexanderTennessee17.7      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CoburnOklahoma15.7      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck GrassleyIowa39.7      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat RobertsKansas23.7      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.7   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard BurrNorth Carolina15.7      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert BradyPennsylvania22.4      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin PetersonMinnesota29.7   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita LoweyNew York31.7      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam SmithWashington23.7      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van HollenMaryland17.7      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George MillerCalifornia5.7 NNY YY Y00
Henry WaxmanCalifornia45.7   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda SanchezCalifornia17.7      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine WatersCalifornia29.7      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot EngelNew York31.7      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie ThompsonMississippi27.5      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John ConyersMichigan55.7      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed MarkeyMassachusetts7.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise SlaughterNew York33.7      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.7      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia VelazquezNew York27.7      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick RahallWest Virginia27.7   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike MichaudMaine17.7      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander LevinMichigan37.7      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101