U.S. Congress

111th Congress Republican Congressional Committee Chairs


35 Republican Committee Chairs
Committee Chair
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan19.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Barbara MikulskiMaryland33.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan5.4 YNY YY Y35
Tim JohnsonSouth Dakota23.4 NNY YY Y11
Patty MurrayWashington27.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jay RockefellerWest Virginia5.4 NNY YY Y11
Ron WydenOregon24.3      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Barbara BoxerCalifornia27.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Max BaucusMontana6.3      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Bob MenendezNew Jersey14.4      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom HarkinIowa5.4 NNY YY Y26
Tom CarperDelaware19.4      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Patrick LeahyVermont45.4      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck SchumerNew York21.4    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Bernie SandersVermont13.4      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Candice MillerMichigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Frank LucasOklahoma26.1   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Hal RogersKentucky39.4      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Buck McKeonCalifornia27.4      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Paul RyanWisconsin21.4      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145364
John KlineMinnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
Fred UptonMichigan33.4      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Michael ConawayTexas15.4      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Jeb HensarlingTexas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Edward RoyceCalifornia27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Michael McCaulTexas15.4      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bob GoodlatteVirginia27.4      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
Doc HastingsWashington5.4 NNY YY Y00
Darrell IssaCalifornia19.4      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Pete SessionsTexas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Lamar SmithTexas33.4      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri19.4      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Bill ShusterPennsylvania19.1      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Jeff MillerFlorida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Dave CampMichigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101